کارمند موفق و نمونه باشیم

کارمند موفق میز شما : شخصیت شما خداوند به ما صورتی داده است که باید همیشه مواظب آن باشیم بیشتر مردم از صورت و سیمای خود مانند سرمایه ای گرانقدر...