رفتار مادرانه با همسر

سئوال چطور می توانم با شوهرم مادرانه رفتار نکنم؟ ده سال است از دواج کرده ایم و سه بچه کوچک داریم ولی من حس میکنم اگر شوهرم را به حساب...