رفتارهای ناسازگارانه در نوجوانان

  هنگامی که با والدین نوجوانان دیگر همراه می شوید داستان های زیادی از آنان خواهید شنید. نوجوان کاری می کند که باعث تحریک شما شود مثلا اگر شما ورزش...