رضایت از ازدواج

_  رابطه بین نیازهای بنیادی ورضایت از ازدواج گزاف نگفته ایم اگر بگوییم که کلیه موجودات زنده، از ویروس گرفته تا ما انسان ها، از تولد تا مرگ، آنچه انجام...