بازی درمانی

بازی درمانی کودک محور بازی چیست؟ الس تأکید کرده است که بازی یک فرایند انتخاب آزادانه به کارگردانی بان است که به نظر می رسد برای به دست اوردن پاداشی...