الگوهای پیگیری رشد

خانواده ها باید پیوسته فرزندان خود را از سه، چهار سالگی زیر نظر داشته و رشد آنها را در زمینه های جسمانی،عاطفی،اجتماعی،شناختی و اخلاقی زیر ذره بین برده تا پی...