آرامش و مراقبه

_بهبودی روان و تمدد اعصاب کاری دائمی است. بنابراین هرروز این کار را انجام دهید.بهترین زمان هم برای انجام این کار صبح است،زیرا در صبحگاه عوامل مختل کننده ی تمرکز...