چگونه عاشق می شویم؟

چگونه عاشق می شویم آیا برایتان اتفاق افتاده است که به دنبال همسری مسئول و جا افتاده باشید و بعد ببینید که شخصی غیر مسئول و غیر قابل اتکا را...