رابطه هدف و موفقیت

انسان بی هدف کاملا تابع حوادث و پیشامدهاست. کسی که هدف روشنی در زندگی دارد، پس از رسیدن به کامیابی احساس خوشبختی و آرامش میکند اما افرادی که اهدافی نامشخص...