رابطه های بی سرانجام و بی فایده

ده نوع رابطه ای که سرانجامی نخواهد داشت: 1- رابطه ای که در آن بیش از آنچه نامزد/همسرتان به شما عشق می ورزد، به او عشق می ورزید: _  این شمایید...