برچسب: رابطه جنسی

190

انحراف های جنسی (1)

انحرافهای جنسی(1) در D.S.M IV انحرافهای جنسی شامل گروهی از اختلالهاست که در آن جاذبه جنسی معطوف به اشياء نامعمول و فعالیتهای جنسی است که ماهیتی نامتداول دارند. به طور...

81

رابطه جنسی

رابطه جنسی  امیال نفسانی، شیفتگی، تخیلات، احساسات داغ، تمایلات شديد؛ همه و همه کلماتی هستند که برای توصیف احساسات شورانگیز، خلسه آور و شعف انگیز به کار می رود و...