دوست یابی نوجوان

معاشرت ها اجتماعی   بسیاری از والدین می خواهند به هرترتیبی که شده فرزندان خود را به شرکت در میهمانی ها و معاشرت با دوستان تشویق می کنند .میهمانی های...