نشانه های یک قربانی عشق

ده نشانه یک قربانی عشق: 1-احساس میکنید باید دور و بر نامزد یا همسرتان پاورچین پاورچین راه بروید، تا مبادا او را ناراحت کنید. 2-احساس میکنید نامزد یا همسرتان با...