دلبستگی فرزند به مادر

اصطلاح دلبستگی در شکل ساده ی خود به صورت تمایل نوزاد به حفظ تماس بدنی یا ادراکی با مادر تعریف شده است.این دلبستگی با رفتارهایی از قبیل دنبال کردن مادر...