دلایل لجبازی در کودکان

عدم تشویق رفتارهای مناسب کودک و توجه به رفتارهای نا مناسب: وقتی والدین به رفتارهای مثبت فرزند خود توجه نمیکنند و به رفتارهای منفی او توجه میکنند، پس کودک یاد...