دلایل بد رفتاری کودک

قبل از هر اقدامی باید از علت بد رفتاری کودک آگاه شویم بعد اقدامی برای برخورد با این “چرا” صورت دهیم. با توجه به جدول تربیتی سه سئوال از خود...