ارتباط هدفدار

ساختمان یک رابطه  چهار کلید (راهنما) برای ایجاد و برقراری روابط مورد حمایت و مفید متقابل وجود دارد که عبارتند از: ۱- ارتباط هدفدار: ارتباط با نیت درک کردن و...