لکنت زبان

مراحل رشد تکلم در بین نظر روانشناسان مختلف مراحل رشد به صورت های مختلفی مے باشد و در حدود و زمان آنها اتفاق نظر ندارند ولی به طور خلاصه می...