افسردگی نشانه ضعف نیست

افسردگی نشانه ضعف نیست، بلکه یک بیماری است که نیاز به درمان حرفه ای دارد. در درمان افسردگی نخستین و حیاتی ترین تصمیمی که درمانگر باید بگیرد، این است که...