اضطراب اجتماعی

اضطراب اجتماعی فوبی اجتماعی به این صورت تعریف می شود: ترس آشکار و پایدار از یک یا چند موقعیت عملی یا اجتماعی که در آنها شخص با افراد غیر آشنا...