برچسب: درمانی

7

آرامش و مراقبه

_بهبودی روان و تمدد اعصاب کاری دائمی است. بنابراین هرروز این کار را انجام دهید.بهترین زمان هم برای انجام این کار صبح است،زیرا در صبحگاه عوامل مختل کننده ی تمرکز...

461

حق من

آیا جالب نیست که همه ی ما اعتقاداتی متفاوت در مورد جهان داریم و فکر می کنیم اعتقادات مان صحیح است. چرا؟زیرا حق با ماست! فِرد معتقد است زندگی بسیار...