بهبود رابطه با همسر

درماندگی چیست و چرا آن را انتخاب می کنیم؟ درماندگی جزء احساسی گروهی از رفتارهای کلی رایج است که اکثر ما هنگامی که با رابطه نامطلوبی روبرو می شویم،انتخاب می...