درخواست کمک از نوجوان

رهنمودهای مهم 1) اطمینان داشته باشید که نیاز شما یک نیاز واقعی است: هنگام درخواست کمک از نوجوان اگر شما از آنها کار میکشید صرفا برای آنکه اعتماد به نفس آنها...