دادن حق انتخاب به نوجوان

پرسش: من مادری هستم 40 ساله و یک نوجوان 14 ساله دارم. پسرم به شدت در موسیقی استعداد دارد و از کودکی ساز زده است. بسیار برایش زحمت کشیده ایم...