خودکنترلی یا خویشتن داری

خودکنترلی یا خویشتن داری یعنی توانایی کودک در به تاخیر انداختن نیاز برای رسیدن به چیز بهتری در آینده.برای این کار می توان به میزان بزرگی کارها، به کودک پاداشهای...