خواسته ی زنان از مردان چیست؟

خواسته ی زنان از مردان چیست؟ پنج مورد زیر مهمترین خواسته های زنان از مردان است: 1- عشق 2- وفاداری 3- مهربانی 4- تعهد 5- تحصیلات و هوش 1-عشق وقتی...