خطر کردن در نوجوانان

رهنمودهای مهم 1) مزایای خطر کردن را به خود یادآوری کنید. نوجوانها صرف نظر از اینکه شما آنها را تشویق یا دلسرد کنید، نگران باشید یا نباشید،خطر خواهند کرد، پس...