خشم کودکان

خشم احساسی است که سرزنش،ملامت و سر کوفت را ابراز می کند و باعث می شود که شخص توجه اش را از خودش دور کند و از افکار و احساسات...