خشم در نوجوانان

خشم در نوجوانان  هر زبان (و از جمله زبان فارسی) مجموعه ای غنی از واژه هایی است که هر کدام به شکلی خشم را توصیف می کند و از آن...