برچسب: خانواده

0

حمایت عاطفی

حمایت عاطفی چگونه حمایت عاطفی را بدهیم و بگیریم: قوانین حاکم بر روابط موفقیت آمیز با تغییر جامعه تغییر می کند. پیشرفتهای سیاسی، تکنولوژی و علمی بسیاری از نوع بشر،...

14

ارتباط هدفدار

ساختمان یک رابطه  چهار کلید (راهنما) برای ایجاد و برقراری روابط مورد حمایت و مفید متقابل وجود دارد که عبارتند از: ۱- ارتباط هدفدار: ارتباط با نیت درک کردن و...