خانواده ی موفق

تشکیل حساب بانکی عاطفی یکی از عادتهایی  که در خانواده های موفق وجود دارد حساب بانکی عاطفی است. حساب بانکی عاطفی، کیفیت رابطه ی شما با دیگران را نشان میدهد...