خانواده استاندارد

یک خانواده استاندارد با ازدواج یک زن و مرد بالغ شخصیتی( و نه تنها بالغ جنسی و جسمی) با توجه به دو فرایند انتخاب عاقلانه  و زندگی عاشقانه صورت میگیرد....