افکار مزاحم در بی خوابی

فرونشانی فکر با فرض اینکه اکثر بیماران مبتلا به بی خوابی ذهن آشفته شان را علت اصلی مشکلات خوابشان می دانند به نظر میرسد که تلاش برای پیشگیری، تعدیل و...