حل دعوا بین کودکان

حل اختلافات کودکان با استفاده  از روش منصفانه می توان بسیاری از مباحثات  و اختلافات میان بچه ها را فیصله بخشید. برایان، پنج ساله، می خواست نیم ساعت باقی مانده...