حرف شنوی کودک

پرسیدن به جای گفتن پدرها و مادرها شکایت می کنند که: هر چه به بچه ها می گویی، انگار از يك گوش می گیرند و از گوش دیگر بیرون میکنند. ...