حال برتر

گام های اساسی رسیدن به حال برتر خشم خود را مهار کنید. به وسیله شناخت احساسات وکسب مهارت های کنترل آن حساسیت های خود را تعدیل دهید . به وسیله...