اختلال هویت جنسی

اختلال هویت جنسی شما یک پسر هستید یا یک دختر ؟ ، شما یک مرد هستید یا یک زن؟ ، در واقع، برای تمام افراد ۔ حتی کسانی که اختلالهای...