تو هم میتوانی با جرات باشی

انسان ها درباره ی آواز خواندن در زیر باران،ترانه ها می سازند،اما اگر در زندگی واقعی خیس شوند،غر میزنند.مردم دوست دارند داستان های ایندیانا جونز را ببینند در حالی که...