قانون جذب برای کسب ثروت چیست و چگونه کار می کند؟

قانون جذب برای پول فراوانی و وفور را به خود جذب کنید. اگر کسی در این دنیا به اندازه ی کافی پول ندارد، فقط به این علت است که با...