تکالیف سوگ (2)

همانطور که در شماره قبل گفته شد ،تجربه سوگ و فقدان اثرات زیادی بر افراد بازمانده میگذارد . در این بخش به تکالیف افراد در مواجهه با فقدان و عوامل...