توجیه خود

توجیه خود مانند مکانیسم های دفاعی به فرد کمک می کند تا رفتار خود را منطقی جلوه بدهد تا تنش،نگرانی،اضطراب خود را کاهش دهد.وقتی میزان خودپنداری فرد ضعیف شود آسیب...