توجه طلبی در کودکان

توجه طلبی در کودکان ” مامان، بیا تصویر مرا ببين.” ” خیلی قشنگه، سارا.” ” نمی تونم مداد شمعی آبی را پیدا کنم.” ” اینجاست.” ” نمی تونم مداد سبز...