تنها باز ی کردن کودک

چگونه کودک را سرگرم کنیم؟ یک بچه یک ساله همچنان دوست دارد دور و بر والدینش بچرخد، ما میتوانیم به او کمک کنیم که بیاموزد چگونه خود را سرگرم کند....