تنبیه کودکان

تنبیه کودکان از تنبیه های آموزنده استفاده کنید در خانه براندت و ادرا، بچه ها قبل از رفتن به مدرسه باید رختخواب خود را منظم کنند. اگر کسی رختخوابش را...