برخورد با رفتارهای اشتباه کودک

منحرف کردن حواس استفاده از عباراتی نظیر” ببین در دستم چه دارم؟” در کودکان دو ساله بقدر کودکان یکسال و کمتر از آن موثر واقع نمی شود. کودک دو ساله...