تمرین تمرکز

بدون شک برای شما هم این اتفاق افتاده است که در یک جمع دوستانه،در حالی که سعی می کنید به صحبت های فرد کنار خود گوش دهید و سوالات او...