تلاش برای شبیه شدن به والدین

ارزش ها،ویژگی های شخصیتی و رفتار والدین، تاثیری شگرف در شکل گیری شخصیت کودکان به ویژه در سنین پایین تر دارد. افزون بر شباهت های میان والدین و فرزندان سه...