تقویت حافظه

برخی بر این باورند که برای تقویت حافظه باید غذاهای مقوی بخورند.حتی برخی پدر مادر ها تصور می کنند که اگر شکم بچه های خود را با انواع غذاهای مقوی،مثلاً...