احساس ارزشمندی

احساس ارزشمندی و راه های تقویت آن   احساس ارزشمندی مناسب در بردارنده احساس واقعی نسبت به ارزش و اعتبار خود است. برای بالا بردن احساس ارزشمندی نیاز دارید: خودمان...