تفاوت های مغز مرد ها و زن ها

این که چرا مرد ها در مقایسه با زن ها،اهمیت کمتری به عشق و احساسات و روابط می دهند،در تفاوت های ساختمانی میان مغز مرد و زن نهفته است. مغز...